MTB Trilogy – Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Spolek MTB Trilogy z.s. se sídlem Palackého 279, 549 31 Hronov, IČ: 07897278, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L12922 (dále také jen „Pořadatel“) je pořadatelem závodu horských kol a jiných sportovních akcí.

Kontakt: info@mtbtrilogy.cz, předseda spolku a ředitel závodu Václav Hornych +420 608 345 120

 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi pořadatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu pořadatele, jejichž předmětem je především koupě startovného na některou z akcí. Internetový obchod je pořadatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.registrace.mtbtrilogy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám.

1.6 Tyto VOP též informují účastníka o jeho právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce účastníkům.

1.8 Pořadatel tímto účastníky informuje v souladu s § 14, zákona o ochraně spotřebitele, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr).

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Účastník objednává zboží (startovné) přímo z webového rozhraní po své registraci. Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na závodě a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu a státní příslušnost účastníka, platný email a telefonní číslo, způsobu úhrady.

 

2.3 Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé akce. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5 Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi pořadatelem a účastníkem vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je pořadatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka.

3 CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu startovného dle kupní smlouvy může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně platební kartou;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

c) v hotovosti na místě

3.2 Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.

 

4 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Účastník nabývá právo účastnit se akce zaplacením celé kupní ceny startovného.

4.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pořadatel prostřednictvím elektronické adresy info@mtbtrilogy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti účastníka zašle pořadatel na elektronickou adresu účastníka.

4.3 Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v kupní smlouvě. Účastník je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm pořadatel požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou.

 

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1 Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.

 

6 PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

6.1 Kupující prohlašuje, že:

- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané akci;

- se akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

- že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly akce, a to zejména s tím, že se koná v náročném terénu a při náročných klimatických podmínkách;

- bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce;

- bere na vědomí, že akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

- zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a

následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující jeho život. Pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace;

- souhlasí se všemi riziky tratě akce, známými či neznámými;

- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;

6.2 Účastník si je vědom toho, že pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na akci. Je povinností účastníka si před akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

6.3 Účastník se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se akce aktivně nebo jako diváci.

6.4 Účastník dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky Akce, na niž je kupováno startovné a doplňkové služby.

7.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2 Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále také jen „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, datum narození, sportovní klub, národnost, přidělené startovní číslo.

8.3 Účastník závodu souhlasí s pořízením obrazového a zvukového záznamu pro čely propagace závodu, MTB Trilogy z.s. či sponzorů.

8.4 Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu.

8.5 Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele.

8.6 Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.

8.7 Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2020

PROLOG
1. etapa
Sudetská
2. etapa
Trutnov trails

“Crankbrothers Racing Team made it to the finish.
Second place for Sara Michielsens and an 11th spot for the old man and his bike
😉
4 days of racing in Enduro Marathon style.
Great organisation, happy people, craziest trails ever 
😵

‎Peter Verbeurgt‎ 

—  Belgium

logo_cz.png

Partneři závodu

Region_Broumovsko_LOGO_seda.PNG
tnm_edited_edited.png
Bike_resort_Broumovsko_LOGO_seda.PNG
Kilpi_WB1.png
autotrutnov_seda.png
logo F_WB.PNG
pinguinWB1.png
volkafe-logo_WB.png
logo-trutnov-trails-300px.png
ČEPS.png
Hampl_WB.png
primator_edited_edited.png
1_1_1_OGO EMCO REDESIGN_WB.png
nutrend_WB.png
pejskar.png
logo zvicina final_W.png

Partnerské závody

Rallye Sudety
NOVA CUP
Český pohár horských kol
Žernovský Bajk
Sokolovská 24 MTB
Saltzammergut Trophy
  • MTB Trilogy Facebook
  • MTB Trilogy Instagram

Etapový závod horských kol & enduro

Zažij Broumovsko na vlastní kůži

2.–5. 7. 2020

mtb_trilogy_full.png

MTB Trilogy z.s.©2019
Palackého 279, 549 31 Hronov
info@mtbtrilogy.cz