top of page

MTB Trilogy – Pravidla

Pravidla

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

 • Aby byl závodník hodnocen, musí absolvovat celou předepsanou trať svépomocí 

 • Organizátor může před startem zkontrolovat, jestli závodníci mají předepsané vybavení.

 • Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

 • Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

 • Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

 • Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na území Polska jsou závodníci povinni dodržovat zákon ze dne 20. června 1997 o pravidlech silničního provozu (č. z. 1997 Nr 98 poz 602); Na terenie Polski zawodników obowiązuje USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 . Zawodnik jest zobwiązany stosować się do zasad ruchu drogowego, a na szlakach turystycznych ustąpić pieszym.

 • Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost.

 • Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

 • Závodníci mladší 18 let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

 • Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

 • Parkování v Teplicích nad Metují je možné pouze na organizátorem vyznačených parkovacích místech. Platí přísný zákaz vjezdu do parku.

 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

 • V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole. 

 • Účastníci nesou občansko-právní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

 • Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

 • Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.

PRŮJEZDNÍ LIMITY:

 • Během každé etapy budou umístěny 1–2 průjezdní limity. Čas průjezdu bude určen tak, aby odpovídal průměrně rychlosti cca 10 km/h a po jeho vypršení nebude závodníkovi umožněno pokračovat v etapě (trasa bude odznačena). Níže uvedené limitní časy jsou orientační a budou upřesněny před každou etapou.

ENDURO:

 • Hodnocení jednotlivých etap enduro
  Výsledky a vítězové jednotlivých etap v kategorii enduro se počítají z časů všech RZ dané etapy.

 • Prémiová RZ – Extol Enduro Extreme Rider

  • Předem stanovená RZ v každé etapě

  • Vítěz i vítězka této prémiové etapy obdrží věcnou cenu od firmy MadalBal a. s. – Zlín (výrobce nařadí Extol, Fortum a el. generatorů Heron)

 • Celkové hodnocení enduro
  - Pro celkové hodnocení kategorií enduro se využívá bodový systém.
  - Body se udělují za každou RZ.
  -
  Vítěz RZ obdrží 100 bodů. Ostatní účastníci obdrží body podle následujícího vzorce:
  čas závodníka/čas vítěze×100 
  -
  Za nedokončenou RZ obdrží závodník 0 bodů.
  - Do konečných výsledků se jezdcům škrtají 3 nejhorší bodové zápisy.

MadalBal; Extol Enduro Extreme Rider
Covid
bottom of page