MTB Trilogy – Pravidla

Pravidla

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • Účastníci jsou povinni závod absolvovat s nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Porušení tohoto pravidla znamená automaticky diskvalifikaci z celého závodu.

 • Organizátor může před startem zkontrolovat, jestli závodníci mají předepsané vybavení.

 • Mimo občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků.

 • Při neúmyslném porušení pravidel může pořadatel udělit časovou penalizaci.

 • Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři mají pouze informativní charakter a nemohou omezovat silniční provoz.

 • Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na území Polska jsou závodníci povinni dodržovat zákon ze dne 20. června 1997 o pravidlech silničního provozu (č. z. 1997 Nr 98 poz 602); Na terenie Polski zawodników obowiązuje USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 . Zawodnik jest zobwiązany stosować się do zasad ruchu drogowego, a na szlakach turystycznych ustąpić pieszym.

 • Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost.

 • Přihláškou k závodu se závodník zavazuje dodržovat pravidla fair play, chovat se čestně, sportovně a s ohledem ke svým soupeřům, okolí a přírodě.

 • Závodníci mladší 18 let doloží před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

 • Organizátor a všechny spolupracující osoby a osoby spojené s organizací nenesou vůči vlastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po závodě.

 • Parkování v Teplicích nad Metují je možné pouze na organizátorem vyznačených parkovacích místech. Platí přísný zákaz vjezdu do parku.

 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

 • V případě odstoupení ze závodu je toto závodník povinen nahlásit nejbližší kontrole. 

 • Účastníci nesou občansko-právní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Fotografie, filmové materiály a rozhovory s účastníky mohou být použity pro potřeby pořadatele.

 • Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely pořadatele.

 • Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji dle zákona.

PRŮJEZDNÍ LIMITY:

 • Během každé etapy budou umístěny 1–2 průjezdní limity. Čas průjezdu bude určen tak, aby odpovídal průměrně rychlosti cca 10 km/h a po jeho vypršení nebude závodníkovi umožněno pokračovat v etapě (trasa bude odznačena). Níže uvedené limitní časy jsou orientační a budou upřesněny před každou etapou.

INFORMACE OHLEDNĚ COVID 19:

Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, a to nejen ze strany České vlády, tak i ze strany Polska, přes jehož území trasa A-Extreme vede při první, druhé i třetí etapě, tedy v sobotu, neděli i v pondělí. Trasa B-Moderate vede Polskem při druhé a třetí etapě (neděle a pondělí). Trasa C-Easy do Polska nepojede ani jeden den.

 

Do Polska platí antigenní POC test 48 hod, PCR test 72 hod a polská strana neuznává nedokončené očkování jako dostatečné, tudíž ti, co nejsou 14 dní po poslední dávce očkování, budou muset projít POC testem v průběhu závodu.


Proto prosíme o následující postup. Při prezentaci se každý závodník prokáže následujícím:

 1. negativním POC testem na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším než 30. 6. 2021* nebo

 2. negativním PCR testem na přítomnost viru SARS CoV-2 ne starším než 25. 6. 2021* nebo

 3. potvrzením o očkování, které bude mít datum 11. 6. 2021 nebo starší nebo

 4. potvrzením o pozitivním testu, který nebude starší než 5. 1. 2021 ( tj., účastník prodělal onemocnění COVID 19 v posledních 180 dnech a zároveň u něj uplynula doba izolace)

V případě, že závodník nebude splňovat ani jednu z výše uvedených možností, může si nechat provést preventivní antigenní test na místě. Cena testu je 200 Kč (ze zdravotního pojištění mají Češi jeden antigenní POC test za dní zdarma).

* U negativních testů postačí potvrzení od zaměstnavatele o provedení testu s negativním výsledkem.

 

 • Účastník musí před prezentací odevzdat vyplněný self reporting formulář 

 • Pro hladký průběh prezentace, prosíme, vytiskněte a vyplňte si formulář předem. Děkujeme.

Těm, co nesplňují podmínku očkování (viz. bod C) či prodělané nemoci (viz. bod D) bude nutné povést test, kvůli vstupu do Polska. A to následovně:

 • sobota 3. 7.: na polské území jede jen trasa A 

 • neděle 4. 7.: na polské území jede trasa A i B 

 • pondělí 5. 7.: na polské území jede trasa A i B

Naši zdravotníci budou provádět jen antigenní POC testy v prostoru startu a cíle v parku. Možnost testování je ráno před závodem, doporučujeme přijít včas! na výsledek je nutné 10–15 minut počkat!


Polská strana vyžaduje, aby každý, kdo vstupuje do Polska, měl u sebe doklad totožnosti a doklad o ukončeném očkování, prodělané nemoci C19 ne déle než 180 dnů či o negativním výsledku testu (PCR / POC). Doporučujeme tedy, aby každý závodník měl s sebou telefon, ve kterém bude mít náležité dokumenty vyfocené.


Organizátor nenese odpovědnost za případné komplikace na území Polska, pokud závodník nebude mít u sebe vyžadované dokumenty!


Pravidla pro vstup do Polska jsou všeobecně platná a měl by brát na zřetel i doprovod závodníků!

 

Dále prosíme dodržujte následující pravidla:

 • Při vstupu do vnitřních prostor (jídelna) používejte ochranu dýchacích cest (roušku) a dodržujte zde 2m odstupy

 • Ve venkovních prostorách dodržujte rozestupy 1,5 m případně používejte ochranu dýchacích cest (roušku)

 • Dodržujte zásady hygieny a používejte desinfekci (bude k dispozici u vstupů do startovních koridorů, u vstupů na prezentaci a na toaletách)